Mateřská škola

Na úvod trocha historie

Předškolní  zařízení.

Výstavba osady Velký Karlov probíhala etapovitě od roku 1953 a teprve v počátku šedesátých let bylo dokončeno cca 90 dvojdomků a současně budovy jeslí, mateřské a základní školy. Vzniká otázka, jak v onom mezidobí byly zajištěny děti předškolního věku v čase, když rodiče byli zaměstnáni, kde navštěvovaly školu děti povinné školní docházkou?

Počet dětí na Velkém Karlově narůstal úměrně s tím, jak přibývalo dokončených bytovek a stěhovaly se nové, především mladé rodiny s dětmi, rodiny které se i nadále reprodukovaly. Počet 4 až 6 dětí v jedné rodině i více, v té době nebyl žádnou mimořádnou událostí.

Absence předškolních zařízení, zaměstnanost rodičů povětšině v živočišné výrobě, v celodenních dělených směnách (část v časných ranních a část v pozdních odpoledních hodinách), bývala příčinou pobytu dětí bez dozoru doma a na ulici. Často s rodiči i pobývaly ve stájích a jejich okolí, kde byly ohrožovány jak možností vážných úrazů tak i onemocněním přenosnými nákazami. Vážným problémem byla hygiena. Nicméně v tehdejší době, původu přicházejících obyvatel a jejich zvyklostí, nebyly to podmínky nijak zvlášť neobvyklé ani výjimečné.

Tyto problémy se postupně Státní statek Hrušovany nad.Jev., jako zaměstnavatel a investor výstavby hospodářské i bytové snažil řešit. Postavil jednoduchou, provizorní zděnou budovu, která posloužila jako tzv. zemědělský útulek pro cca 50 dětí předškolního věku. Zde byly děti pod dozorem převážné doby zaměstnání rodičů, měly zajištěné stravování, odpočinek a získávaly i řadu hygienických návyků a sociální přizpůsobivosti.

Nejednoduchá situace byla pro děti povinné školní docházkou. Nejbližší škola byla v Dyjákovicích, vzdálených 3,5 km. Protože na Velký Karlov vedla pouze vyježděná, nezpevněná a mnohdy rozbahněná polní cesta, nebylo ani autobusové spojení, státní statek zde rovněž vypomáhal a vozíval děti koňským potahem, na vlečce kryté plachtou. Do Dyjákovic jeli spolu s konvemi nadojeného mléka určeného k odvozu na zpracování do mlékárny. Na zpáteční cestě kočí vezl chleba do kantýny, z které byli zásobováni občané základními potravinami. Žádný přepych a malé pohodlí z pohledu dnešních možností, ale i tady platí, že vše je relativní. To výjimečně nepříznivé bylo jen pro ty nejmenší, první až pátý postupný ročník.

Zásadní obrat nastal na rozhraní padesátých a šedesátých let 20. století dokončením budovy jeslí jako samostatného objektu., budovy mateřské a základní školy, sice pod jednou střechou, ale každé části jako samostatného celku. Byla zpevněna polní cesta makadamem a upravena na úroveň provizorní silnice s prašným povrchem. Byla prodloužena linka pravidelné autobusové dopravy ze Znojma přes Dyjákovice až na Velký Karlov 3 x denně. To vše přispělo k vyšší úrovni podmínek zdravého rozvoje dětí, možnosti jejich lepší výchovy a .vzdělání včetně i toho vyššího. Byl to i zlomový okamžik, kdy ze shluku budov se rodila nová vesnice.         .

 

Zemědělský útulek:

V provizorních podmínkách, v blízkostí kravínů byl v provozu zhruba 2 roky – 1960 a 61. Bylo zde umístněno cca 50 dětí od batolat až děti před odchodem do školy. Strava pro děti se dovážela ze závodní jídelny, teplá voda donášela z nedalekého kravína, děti spávaly po dvou na jednom lehátku.

 

Jesle

Provoz zahájen v nově vystavěné budově 1.9.1961. Kapacita jeslí byla 30 děti do stáři 3 roků. Jako samostatné zařízení fungovalo do školního roku 1970/71, kdy došlo ke sloučeni jeslí s mateřskou školou. Provoz byl celodenní od 6,30 do 17,00 až 18,00 hod. a přizpůsoboval se potřebám státního statku, který byl zřizovatelem a z velké části hradil i provozní náklady. Personál tvořila vedoucí jeslí, zdravotní sestra, pěstounky, kuchařka , pradlena - uklizečka. Počty se někdy měnily, funkce různě sdružovaly.

Vedoucí jeslí:      

Alena Strnadová        1961 - 1963            Marie Gargelová      1964 - 1967

Milada Kašiková        1963 - 1964           Anežka Fialová        1967 - 1970

 

 

  Mateřská škola:

Provoz zahájen ve školním roce 1961/62, v nově postavené části budovy společné se základní školou. Počet dětí, které mateřskou školu navštěvovaly se pohyboval kolem třiceti. Postupně jak děti dorůstaly a přesunovaly se do základní školy měnila se potřebná kapacita v jednotlivých zařízeních (jesle, mat.škola, zákl.škola), kterou bylo třeba řešit. Byly provedeny menši stavební úpravy na budově jeslí a následně se tam přestěhovala mateřská škola a vznikl sloučený provoz o dvou později o třech odděleních ve kterých byly děti rozděleny podle věku. Počet děti se pohyboval v rozmezí 40 až 50 děti, v roce 1978/79 zapsáno dokonce 64 dětí. V osmdesátých letech nastává pokles, markantně v letech devadesátých až na počty hraničící s ekonomickou únosnosti, tj. 13 i méně přihlášených děti. Rozhodnuti o zachováni provozu této školy obecním zastupitelstvem, bylo vedeno přesvědčením o užitečnosti jejího pozitivního výchovného působeni a předpokladu, že přesun dětí na jinou okolní mateřskou školu v okolních vesnicích by ze strany rodičů nebyl akceptován. Ve vztahu k počtu děti se v průběhu doby měnily i stavy personálu. Ten tvořila ředitelka, 2 až 3 učitelky, zdravotní sestra, 1 až 2 pěstounky, kuchařka, pradlena a uklizečka. Nejnižšího stavu dosaženo v závěru let devadesátých min. století a tento stav zatím pokračuje. V jednotlivých letech se některé profese vzájemně slučovaly nebo prolínaly. I zde platí, že provoz byl celodenní, přizpůsobovaný po dobu trváni státního statku jeho potřebám, včetně toho, že statkem byl i po tu dobu z poloviny dotován provoz.

Vedoucí mateřské školy:

Věra Antálková         1961 - 1963         Lenka Kostrhonová     1999 - 2002            

Jiřina Zifčáková         1963 - 1991         Božena Trčková           2002 - 2003

Lenka Kostrhonová   1991 -1995          Žaneta Janíková           2003 - 2004       

Eva Nováková          1996 -1999          Růžena Stará                2004 - 2007

                                                             Bohumila Topolčanová  2007 -

 

              MŠ a jesle pøed cca 35 lety  Před 35 lety krátce po uvedení do provozu

Současnost

MŠ Velký Karlov je součástí příspěvkové organizace obce Božice - Základní škola Božice.

        Ředitel: Mgr. Jan Peterka                       Zástupce  ředitele: Mgr. Růžena Baráková

Kontakt:  Božice 393; 671 64 Božice;  jan.peterka@zs.bozice.indos.cz

                  tel.: 515 257 137

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí, uprostřed zeleně.  Předností je vzhledem k relativně malému počtu žáků individuální přístup k jednotlivým dětem.

Vedoucí učitelka: - Bohumila Topolčanová

Pomocná učitelka, uklizečka, výdej stravy  - Dagmar Gabrhelová

Kontakt:  Velký Karlov 68; 671 28 Velký Karlov; p. Jaroslavice

                  tel.: 515 275 183

Provoz:  7,00 - 15,30 hod

V naší MŠ je ve školním roce 2004/2005 zapsáno 12 dětí. Devět dětí chodí každý den,  tři děti jen pět dní v měsíci. Jsme škola rodinného typu. Věk dětí je 2,5 - 6 let.

Denní režim: 7,00 - 8,30 - ranní hry                        11,30 - 12,00 - oběd

                        8,30 - 9,00 - cvičení                          12,00 - 14,00 - spánek

                        9,00 - 10,00 -  řízená činnost            14,00 - 15,00  - odpolední zájmová činnost

                      10,00 - 11,30 - pobyt venku                                     

Souèasnost

Budova MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z oslav MDD

P.uèitelka a její svìøenci

Oslava dne dìtí

 

 

 

 

 

 

17. 9. Naděžda

Zítra: Kryštof

   www.idos.cz

 

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

 

VAše cesty k bezpečí

 

logo-krizport.png

       

          PÁLENÍ KLESTÍ                     ico_fire_circle.png

 

Územní plán obce Velký Karlov

     

 

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 

Výsledek obrázku pro ministerstvo vnitra

Návštěvnost stránek

104659
karlov_footer.png